skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Zabaikal'skii Gosudarstvennyi Universitet. Uchenye Zapiski. Seriya Filosofiya, Sotsiologiya, Kul'turologiya, Sotsial'naya Rabota

Belarus Grodnenskii Gosudarstvennyi Meditsinskii Universitet

Online access

  • Title:
    Zabaikal'skii Gosudarstvennyi Universitet. Uchenye Zapiski. Seriya Filosofiya, Sotsiologiya, Kul'turologiya, Sotsial'naya Rabota
  • Publisher: Belarus Grodnenskii Gosudarstvennyi Meditsinskii Universitet
  • Language: Russian
  • Notes: Refereed/Peer-reviewed.
  • Restrictions: Unrestricted online access