skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Search type Index

A Educación Global na Educación Secundaria Obligatoria: unha investigación diagnóstica nos centros educativos de Galicia

Serantes - Pazos, Araceli ; Depalma, Renée ; Cotelo - Guerra, Dolores ; Iglesias - Salvado, José - Luis ; Digón Regueiro, Patricia ; Rivera, Begoña ; Becerra, Carmen ; Caride, María ; Lampón, Ana

Revista de estudios e investigación en psicología y educación, 2015, Issue 8, pp.100-104 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

Citations Cited by
 • Title:
  A Educación Global na Educación Secundaria Obligatoria: unha investigación diagnóstica nos centros educativos de Galicia
 • Author/Creator: Serantes - Pazos, Araceli ; Depalma, Renée ; Cotelo - Guerra, Dolores ; Iglesias - Salvado, José - Luis ; Digón Regueiro, Patricia ; Rivera, Begoña ; Becerra, Carmen ; Caride, María ; Lampón, Ana
 • Language: Gallegan
 • Subjects: Educación Para O Desenvolvemento ; Educación Global ; Investigación Cualitativa ; Educación Secundaria ; Development Education ; Global Education ; Qualitative Research ; Compulsory Secondary Education
 • Is Part Of: Revista de estudios e investigación en psicología y educación, 2015, Issue 8, pp.100-104
 • Description: The collaborative research project "Exploring the possibilities of extending the global dimension of Education for Development in the ESO. Diagnostic investigation in the schools" is conducted between the GI "Education Policy, History and Society" of the UDC and Solidariedade International of Galician, funded by the Xunta de Galicia. The aim is to identify the needs of teachers and the school for mainstreaming Global Education in the curriculum. We started from the experience of UK, experts and Galician teachers to provide descriptions and resources for teachers to integrate this dimension in the classroom.
  O proxecto de investigación colaborativa “Explo- rando as posibilidades de estender a dimensión global da educación para o desenvolvemento na ESO. Unha investigación diagnóstica en centros educativos” realízase entre o GI “Política Educativa, Historia e Sociedade” da UDC e Solidariedade Internacional de Galicia, financiado pola Xunta de Galicia. O obxectivo é identificar as necesidades do profesorado e do centro educativo para integrar a perspectiva da Educación Global no curriculum. Pártese da experiencia do Reino Unido, de persoas expertas e do profesorado galego para proporcionar aos docentes descripciones e recursos que permitan integrar esta dimensión nas aulas.
 • Identifier: ISSN: 2386-7418