skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Werkbegeleiding aan ambulant hulpverleners door gedragswetenschappers en leidinggevenden

Kerpershoek, A

2010

Link to full text

Citations Cited by
  • Title:
    Werkbegeleiding aan ambulant hulpverleners door gedragswetenschappers en leidinggevenden
  • Author/Creator: Kerpershoek, A
  • Creation Date: 2010
  • Language: Dutch
  • Subjects: ambulant hulpverleners ; Werkbegeleiding ; gedragswetenschappers ; Sociale Wetenschappen ; evaluatieschaal ; leidinggevenden
  • Description: Samenvatting Achtergrond: De laatste tijd is er binnen de sector jeugdzorg meer aandacht voor de effectiviteit van de geboden interventies. Momenteel wordt de methodiek ‘Ambulante Hulp’ bij stichting Jeugdformaat geïmplementeerd, om op deze wijze de effectiviteit van de ambulante hulp te verbeteren. Doel: Dit praktijkgestuurde onderzoek richt zich op de werkbegeleiding en consulten gegeven door gedragswetenschappers en leidinggevenden. De werkbegeleiding en consulten worden gebruikt als implementatie strategie voor de methodiek ‘Ambulante Hulp’ binnen stichting Jeugdformaat. Doel van dit onderzoek is de waardering van de ambulant hulpverleners voor de werkbegeleiding en consulten inzichtelijk te maken. De waardering wordt gemeten middels twee evaluatieschalen namelijk de Consultatie Evaluatie Schaal (CES) en de Werkbegeleiding Evaluatie Schaal (WES). Dit onderzoek zal zich ook richten op de psychometrische kwaliteiten van deze evaluatieschalen. Methode: De lokale onderzoekspopulatie bestaat uit ambulant hulpverleners (CES n=105, WES n=77) die in de periode van oktober 2008 tot november 2009 de evaluatieschalen minimaal eens in de twee maanden ingevuld hebben (CES n=572 en voor de WES n=367). De gegevens zijn verkregen middels deze twee evaluatieschalen en er is kwantitatief onderzoek gedaan om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Resultaten: De items van de twee evaluatieschalen laten een grote onderlinge samenhang zien, de gevonden correlaties tussen de schalen zijn hoog en de Cronbach`s alpha zijn voor beide evaluatieschalen goed. De gevonden nonrespons op de items is laag, alleen het item ‘methodiek’ laat een hogere nonrespons zien. Dit betekent dat de schalen goed en volledig zijn ingevuld. De waardering voor de werkbegeleiding is over het algemeen hoog, wel zijn er verschillen gevonden tussen leidinggevenden en gedragswetenschappers. Dit verschil is met name gevonden op het item ‘methodiek’. Conclusie: Geconcludeerd kan worden dat de gebruikte evaluatieschalen zowel voor als nadelen hebben. De psychometrische kwaliteit is niet vergelijkbaar met een meer uitgebreid meetinstrument maar de evaluatieschalen zijn wel bruikbaar en hanteerbaar in de praktijk. Door het inzichtelijk maken van de psychometrische kwaliteit van de evaluatieschalen kan stichting Jeugdformaat een keuze maken over de evaluatieschalen. Aanbevolen wordt om het item ‘methodiek’ gezamenlijk te definieeren met de ambulant hulpverleners aangezien er begripsverwarring over bestaat.
  • Notes: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/45352