skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Search type Index

Цели на ЕС в областта на образованието : програмите са съгласувани, но съществуват недостатъци при оценката на изпълнението.

European Court of Auditors

Luxembourg : Publications Office 2016

Link to full text

Citations Cited by
  • Title:
    Цели на ЕС в областта на образованието : програмите са съгласувани, но съществуват недостатъци при оценката на изпълнението.
  • Author: European Court of Auditors
  • Publisher: Luxembourg : Publications Office
  • Creation Date: 2016
  • Language: Bulgarian
  • Subjects: Audit ; Education Policy ; Education Costs ; Education Budget ; EU Member State ; Report
  • Description: Инвестирането в образованието е от ключово значение за подобряване на производителността на труда, професионалното развитие и икономическия растеж. Завършената степен на образование има пряка връзка както със заетостта, така и с качеството на полученото работно място. Европейският социален фонд е отпуснал почти 34 млрд. евро за подпомагане на мерките в областта на образованието в периода 2007—2013 г., и планира да отпусне допълнителни 27 млрд. евро в периода 2014—2020 г. Сметната палата направи оценка на това дали целите на ЕС в областта на образованието са били включени по подходящ начин в започнатите преди 2013 г. програми и съответните проекти, както и в техния модел след този период. Като цяло Сметната палата достигна до заключението, че тези цели са били взети предвид по подходящ начин. Въпреки това бяха установени някои недостатъци в мониторинга и изпълнението на проектите, които невинаги е било възможно да бъдат демонстрирани поради липсата на количествено измерими цели и показатели.
  • Identifier: ISBN: 978-92-872-5175-6 ; Series ISSN: 1831-0974 ; DOI: 10.2865/61606