skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Search type Index

Doctoral education in Vietnam: Regard from real data

Nguyễn Tấn, Đại ;Nguyen Tan, Dai (Editor)

Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ tiếp cận với trình độ quốc tế”, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Link to full text

Citations Cited by
  • Title:
    Doctoral education in Vietnam: Regard from real data
  • Author/Creator: Nguyễn Tấn, Đại
  • Nguyen Tan, Dai (Editor)
  • Language: Vietnamese
  • Subjects: Humanities and Social Sciences ; Education ; Human Resources ; Doctoral Education ; Government Scholarships ; Higher Education ; Enseignement Supérieur ; Ressources Humaines ; Formation Doctorale ; Bourses Gouvernementales ; Vietnam ; Đào Tạo Tiến Sĩ ; Học Bổng Chính Phủ ; Giáo Dục Đại Học ; Đào Tạo Nhân Lực ; Việt Nam ; Education
  • Is Part Of: Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ tiếp cận với trình độ quốc tế”, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM
  • Description: On November 2017, the Vietnamese Ministry of Education and Training (MEF) has submitted to the Gouvernment the project "Enhancing the staff's competencies of higher education institutions and teacher training colleges in adequation with the needs for radical and comprehensive reforms of national education and training in the period of 2018-2025, vision for 2030". In this project, the MEF proposed to pay 12 about billions of VND to maintain the education of 9,000 doctors for the higher education institutions and teacher training colleges within 8 years. Lots of reactions, comments and controversies were debated on the general public media and social networks. However, there was almost any scientific work to study this question in a comprehensive manner. This article aims to analyze the real data, in the limit of my access possibilities, for opening to other points of view and angles of observation, hoping to contribute to the improvement of a national policy on high level human resources training which is in adequation with not only the actual context but also a sustainable development perspective. Presented at the Conference "Solutions to improve the quality of doctoral training approach to international level", January 22th 2018, Ho Chi Minh City University of Technology. [Fulltext in Vietnamese] * Tham luận Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ tiếp cận với trình độ quốc tế", Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM, 22/01/2018 Đào tạo tiến sĩ: Nhìn từ số liệu thực tế * Nguyễn Tấn Đại ** Tóm tắt Vào tháng 11/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGD&ĐT) trình Chính phủ đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030", trong đó kiến nghị chi 12.000 tỉ để tiếp tục đào tạo và thu hút thêm 9.000 tiến sĩ (TS) cho các trường đại học (ĐH) và cao đẳng sư phạm (CĐSP) trong vòng 8 năm. Rất nhiều ý kiến phản biện, đóng góp đã được nêu ra trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Rất tiếc là trên phương diện khoa học, hầu như không có nghiên cứu nào đáng kể để đánh giá một cách thấu đáo một vấn đề quan trọng đối với toàn bộ hệ thống giáo dục đại học này. Trong bài này, với những nguồn thông tin còn hạn chế có được, tác giả sẽ phân tích các số liệu thực tế để mở ra những hướng nhìn và góc độ đánh giá khách quan nhất có thể, góp phần vào việc xây dựng một chính sách quốc gia về đào tạo nhân lực trình độ cao phù hợp không chỉ với bối cảnh hiện tại mà cả với định hướng lâu dài trong tương lai.