skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Search type Index

Changing Epidemiology of Human Brucellosis, China, 1955–2014

Lai, Shengjie ; Zhou, Hang ; Xiong, Weiyi ; Gilbert, Marius ; Huang, Zhuojie ; Yu, Jianxing ; Yin, Wenwu ; Wang, Liping ; Chen, Qiulan ; Li, Yu ; Mu, Di ; Zeng, Lingjia ; Ren, Xiang ; Geng, Mengjie ; Zhang, Zike ; Cui, Buyun ; Li, Tiefeng ; Wang, Dali ; Li, Zhongjie ; Wardrop, Nicola A ; Tatem, Andrew J ; Yu, Hongjie

Emerging Infectious Diseases, 2017, Vol.23(2), p.184-194 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

Citations Cited by