skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Search type Index

Doctoral education in Vietnam: Regard from real data

Nguyễn Tấn, Đại ;Nguyen Tan, Dai (Editor)

Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ tiếp cận với trình độ quốc tế”, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Link to full text

Citations Cited by