skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 725  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Refined by: Creation Date: 1987 To 2002 remove language: Russian remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Novosti Obʺedinennogo instituta i͡adernykh issledovaniĭ.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Novosti Obʺedinennogo instituta i͡adernykh issledovaniĭ.

Obʺedinennyĭ institut i͡adernykh issledovaniĭ (Dubna, Chekhovskiĭ raĭon, Russia)

Dubna : Institut 1988

Online access

2
&#1042;&#65533;&#1089;&#1085;&#1080;&#1082; &#1061;&#1072;&#1088;&#1082;&#65533;&#1074;&#1089;&#1100;&#1082;&#1086;&#1075;&#1086; &#1085;&#1072;&#1094;&#65533;&#1086;&#1085;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; &#1091;&#1085;&#65533;&#1074;&#1077;&#1088;&#1089;&#1080;&#1090;&#1077;&#1090;&#1091; &#65533;&#1084;. &#1042;.&#1053;. &#1050;&#1072;&#1088;&#1072;&#1079;&#65533;&#1085;&#1072;. &#1057;&#1077;&#1088;&#65533;&#1103; "&#1052;&#1077;&#1076;&#1080;&#1094;&#1080;&#1085;&#1072;"<br>Visnyk Kharkivs&#697;koho nat&#865;sional&#697;noho universytetu im. V.N. Karazina. Serii&#865;a "Medyt&#865;syna"
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

В�сник Харк�вського нац�онального ун�верситету �м. В.Н. Караз�на. Сер�я "Медицина"
Visnyk Kharkivsʹkoho nat͡sionalʹnoho universytetu im. V.N. Karazina. Serii͡a "Medyt͡syna"

Kharkivsʹkyĭ nat͡sionalʹnyĭ universytet im. V.N. Karazina, issuing body.

Kharkiv : Kharkivsʹkyĭ nat͡sionalʹnyĭ universytet im. V.N. Karazina 2000

Online access

3
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

В�сник проблем б�олог�� � медицини.
Visnyk problem biolohiï i medyt͡syny.

Укра�нська медична стоматолог�чна академ�я, issuing body

Poltava : UMSA; Полтава : УМСА 1993

Online access

4
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Consilium medicum.

Moskva : ZAO "Consilium Medikum" 1999

Online access

5
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Space cooperation : agreement between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics, signed at Moscow April 15, 1987.

Soviet Union. ;United States. Department of State.

Washington, D.C. : Dept. of State : For sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O. [1992?]

Available at Central Connecticut State University  Government Documents Stack 6  (S 9.10:11433 )()

6
&#1069;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1084;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1077; &#1080; &#1089;&#1086;&#1094;&#1080;&#1072;&#1083;&#1100;&#1085;&#1099;&#1077; &#1087;&#1077;&#1088;&#1077;&#1084;&#1077;&#1085;&#1099;, &#1084;&#1086;&#1085;&#1080;&#1090;&#1086;&#1088;&#1080;&#1085;&#1075; &#1086;&#1073;&#1097;&#1077;&#1089;&#1090;&#1074;&#1077;&#1085;&#1085;&#1086;&#1075;&#1086; &#1084;&#1085;&#1077;&#1085;&#1080;&#1103;.<br>&#278;konomicheskie i sot&#865;sial&#697;nye peremeny, monitoring obshchestvennogo mnenii&#865;a.
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Экономические и социальные перемены, мониторинг общественного мнения.
Ėkonomicheskie i sot͡sialʹnye peremeny, monitoring obshchestvennogo mnenii͡a.

Междисциплинарный академический центр социальных наук

Moskva : AO "Aspekt Press"; Москва : АО "Аспект Пресс", 1993-2008

Online access

7
&#1050;&#1091;&#1083;&#1100;&#1090;&#1091;&#1088;&#1072; &#65533; &#1084;&#1080;&#1089;&#1090;&#1077;&#1094;&#1090;&#1074;&#1086; &#1091; &#1089;&#1091;&#1095;&#1072;&#1089;&#1085;&#1086;&#1084;&#1091; &#1089;&#1074;&#65533;&#1090;&#65533;.<br>Kul&#697;tura i mystet&#865;stvo u suchasnomu sviti
Material Type:
Journal
Add to e-Shelf

Культура � мистецтво у сучасному св�т�.
Kulʹtura i mystet͡stvo u suchasnomu sviti

Ки�вський нац�ональний ун�верситет культури � мистецтв, issuing body

Kyïv : Vydavnychyĭ t͡sentr KNUKiM; Ки�в : Видавничий центр КНУК�М 1998

Online access

8
E&#775;kspertnoe znanie : integrat&#865;sionnyi&#774; podkhod i ego prilozhenie v sot&#865;siologicheskom issledovanii
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Ėkspertnoe znanie : integrat͡sionnyĭ podkhod i ego prilozhenie v sot͡siologicheskom issledovanii

Maslennikov, E. V ;Institut Sot͡siologii (Rossiĭskai͡a Akademii͡a Nauk) ; Moskovskiĭ Gosudarstvennyĭ Universitet Im. M.V. Lomonosova

Moskva: "Nauka,&quot 2001

No full-text

9
Perspektivnoe planirovanie nabli&#865;udenii&#774; na progulkakh vo vtoroi&#774; mladshei&#774; i srednei&#774; gruppakh : uchebno-metodicheskoe posobie dli&#865;a pedagogicheskikh rabotnikov doshkol&#697;nykh obrazovatel&#697;nykh uchrezhdenii&#774;
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Perspektivnoe planirovanie nabli͡udeniĭ na progulkakh vo vtoroĭ mladsheĭ i sredneĭ gruppakh : uchebno-metodicheskoe posobie dli͡a pedagogicheskikh rabotnikov doshkolʹnykh obrazovatelʹnykh uchrezhdeniĭ

Gavrilova, O. N

Ti͡umenʹ: Izd-vo In-ta problem osvoenii͡a Severa SO RAN 2000

No full-text

10
Issledovanie operat&#865;sii&#774; : modeli, sistemy, reshenii&#865;a
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Issledovanie operat͡siĭ : modeli, sistemy, reshenii͡a

Dikusar, V. V ; Vychislitelʹnyĭ T͡sentr Ran

Moskva: Vychislitelʹnyĭ t͡sentr RAN 1996

No full-text

11
Zoloto-serebri&#865;anoe orudenenie vulkanogennykh poi&#865;asov Tikhookeanskogo obramlenii&#865;a
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Zoloto-serebri͡anoe orudenenie vulkanogennykh poi͡asov Tikhookeanskogo obramlenii͡a

Shilo, Nikolaĭ Alekseevich

Magadan: SVNT͡S RAN 1999

No full-text

12
Aktualnye medit&#865;sinskie issledovanii&#865;a novymi fizicheskimi metodami
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Aktualnye medit͡sinskie issledovanii͡a novymi fizicheskimi metodami

Shaub, I͡u. B ;Tikhookeanskiĭ Okeanologicheskiĭ Institut (Rossiĭskai͡a Akademii͡a Nauk)

Vladivostok: Dalʹnauka 1998

No full-text

13
Nachala inzhenernoi&#774; kriolitologii
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Nachala inzhenernoĭ kriolitologii

Gurʹi͡anov, I. E

I͡Akutsk: Izd-vo in-ta merzlotovedenii͡a SO RAN 2001

No full-text

14
Zemel&#697;nye i lesnye resursy Krasnoi&#865;arskogo Krai&#865;a, problemy ikh rat&#865;sional&#697;nogo ispol&#697;zovanii&#865;a
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Zemelʹnye i lesnye resursy Krasnoi͡arskogo Krai͡a, problemy ikh rat͡sionalʹnogo ispolʹzovanii͡a

Ershov, I͡u. I ;Moskalev, A. K ; Stepenʹ, R. A

Novosibirsk: Izd-vo SO RAN 2001

No full-text

15
Faktory formirovanii&#865;a obshchego stoka malykh gornykh rek v Subarktike : po materialam Kolymskoi&#774; vodnobalansovoi&#774; stant&#865;sii
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Faktory formirovanii͡a obshchego stoka malykh gornykh rek v Subarktike : po materialam Kolymskoĭ vodnobalansovoĭ stant͡sii

Glotov, V. E ; Ukhov, N. V

Magadan: SVKNII DVO RAN 2002

No full-text

16
Fizika mikrovoln : sbornik otchetov po nauchnym proektam MNTP Rossii "Fizika mikrovoln" za 2000 god
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Fizika mikrovoln : sbornik otchetov po nauchnym proektam MNTP Rossii "Fizika mikrovoln" za 2000 god

Suvorov, E. V ; Ministerstvo Nauki I ; Institut Prikladnoĭ Fiziki (Rossiĭskai͡a Akademii͡a Nauk)

Nizhniĭ Novgorod: In-t prikladnoĭ fiziki RAN 2002

No full-text

17
Issledovanie operat&#865;sii&#774; : modeli, sistemy, reshenii&#865;a
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Issledovanie operat͡siĭ : modeli, sistemy, reshenii͡a

Ivanilov, I͡u. P ; Vychislitelʹnyĭ T͡sentr Ran

Moskva: Vychislitelʹnyĭ t͡sentr RAN 1991

No full-text

18
Radiofizicheskie issledovanii&#865;a vysokoshirotnoi&#774; ionosfery
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Radiofizicheskie issledovanii͡a vysokoshirotnoĭ ionosfery

Tereshchenko, E. V ; Poli͡arnyĭ Geofizicheskiĭ Institut (Rossiĭskai͡a Akademii͡a Nauk)

Apatity: Kolʹskiĭ nauchnyĭ T͡Sentr RAN 1994

No full-text

19
Issledovanie operat&#865;sii&#774; : modeli, sistemy, reshenii&#865;a
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Issledovanie operat͡siĭ : modeli, sistemy, reshenii͡a

Ivanilov, I͡u. P ; Vychislitelʹnyĭ T͡sentr Ran

Moskva: Vychislitelʹnyĭ t͡sentr RAN 1993

No full-text

20
Metody poiska lokal&#697;nogo e&#775;kstremuma ovrazhnykh funkt&#865;sii&#774;
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Metody poiska lokalʹnogo ėkstremuma ovrazhnykh funkt͡siĭ

Larichev, Oleg Ivanovich ;Gorvit͡s, G. G ; Emelʹi͡anov, Stanislav Vasilʹevich

Moskva: "Nauka" 1990

No full-text

Results 1 - 20 of 725  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Refine My Results

Format 

 1. Online  (6)
 2. Physical  (1)
 3. More options open sub menu

Resource Type 

 1. Books  (686)
 2. Journals  (35)
 3. Articles  (2)
 4. Dissertations  (1)
 5. Text Resources  (1)
 6. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 1990  (249)
 2. 1990 To 1992  (202)
 3. 1993 To 1995  (109)
 4. 1996 To 1999  (113)
 5. After 1999  (52)
 6. More options open sub menu

Language 

 1. English  (85)
 2. Ukrainian  (3)
 3. German  (2)
 4. French  (1)
 5. Azerbaijani  (1)
 6. Spanish  (1)
 7. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait