skip to main content
Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 20 of 38  for Central Connecticut State University

Results 1 2 next page
Show only
Refined by: language: Slovak remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Výkonové financovanie univerzít – prípadová štúdia Slovenska

Šipikal, Miroslav ; Némethová, Valéria

Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration, 2017, Issue 41 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

BUILDING A KNOWLEDGE ECONOMY: ARE HUNGARY'S EDUCATIONAL REFORMS THE RIGHT APPROACH? 1/IZGRADNJA EKONOMIJE ZNANJA: ALI JE MADZARSKI PRISTOP K REFORMAM IZOBRAZEVANJA USTREZEN?

Dötsch, Jörg

Economic and Business Review for Central and South - Eastern Europe, 2016, Vol.18(3), pp.361-380,385 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
3
Eurydice Preh&#318;ad<br>Mobilita zamestnancov vo vysokom &#353;kolstve h [er] : n&#225;rodn&#233; politiky a programy.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Eurydice Prehľad
Mobilita zamestnancov vo vysokom školstve h [er] : národné politiky a programy.

Racké, Cornelia ;Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice (Brussels, Belgium)

Brussels : European Commission 2013

Link to full text

4
N&#225;vod na &#353;truktur&#225;lne zmeny na univerzit&#225;ch a vo v&#253;skumn&#253;ch organiz&#225;ci&#225;ch : podrobn&#253; postup.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Návod na štrukturálne zmeny na univerzitách a vo výskumných organizáciách : podrobný postup.

European Institute for Gender Equality

Luxembourg : Publications Office 2017

Link to full text

5
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ANALÝZA SOULADU OBSAHU ICT STUDIJNÍCH OBORU S POZADAVKY PRAXE V CESKÉ REPUBLICE

Doucek, Petr ; Maryska, Milos ; Novotný, Ota

E+M Ekonomie a Management, 2013, Vol.16(3), pp.148-161 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

6
&#352;truktur&#225;lna zmena vo v&#253;skumnom priestore.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Štrukturálna zmena vo výskumnom priestore.

European Institute for Gender Equality

Luxembourg : Publications Office 2017

Link to full text

7
Jazyky pre &#382;ivot v&#253;u&#269;ba a u&#269;enie sa jazykov v r&#225;mci eur&#243;pskeho programu pre vzdel&#225;vanie, odborn&#250; pr&#237;pravu, ml&#225;de&#382; a &#353;port.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Jazyky pre život výučba a učenie sa jazykov v rámci európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.

European Commission ; Directorate-General for Education and Culture

Luxembourg : Publications Office 2016

Link to full text

8
Eurydice &#8211; &#268;injenice i brojke<br>Nacionalni sistemi studentskih naknada i podr&#353;ke u visokom obrazovanju u Evropi 2016/17
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Eurydice – Činjenice i brojke
Nacionalni sistemi studentskih naknada i podrške u visokom obrazovanju u Evropi 2016/17

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice

Luxembourg : Publications Office 2016

Link to full text

9
&#352;truktur&#225;lna zmena vo v&#253;skumnom priestore
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Štrukturálna zmena vo výskumnom priestore

European Institute for Gender Equality

Luxembourg : Publications Office 2017

Link to full text

10
Jazyky pre &#382;ivot : v&#253;u&#269;ba a u&#269;enie sa jazykov v r&#225;mci eur&#243;pskeho programu pre vzdel&#225;vanie, odborn&#250; pr&#237;pravu, ml&#225;de&#382; a &#353;port.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Jazyky pre život : výučba a učenie sa jazykov v rámci európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.

European Commission ; Directorate-General for Education and Culture

Luxembourg : Publications Office 2016

Link to full text

11
N&#225;rodn&#233; syst&#233;my poplatkov a podpory v eur&#243;pskom vysoko&#353;kolskom vzdel&#225;van&#237; 2016/17.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Národné systémy poplatkov a podpory v európskom vysokoškolskom vzdelávaní 2016/17.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice

Luxembourg : Publications Office 2016

Link to full text

12
N&#225;vod na &#353;truktur&#225;lne zmeny na univerzit&#225;ch a vo v&#253;skumn&#253;ch organiz&#225;ci&#225;ch podrobn&#253; postup.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Návod na štrukturálne zmeny na univerzitách a vo výskumných organizáciách podrobný postup.

European Institute for Gender Equality

Luxembourg : Publications Office 2017

Link to full text

13
Tla&#269;ov&#225; spr&#225;va Eurydice<br>V&#253;sledky mobility podkladov&#225; spr&#225;va o vysoko&#353;kolskom vzdel&#225;van&#237;.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Tlačová správa Eurydice
Výsledky mobility podkladová správa o vysokoškolskom vzdelávaní.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice

Luxembourg : Publications Office 2016

Link to full text

14
Moderniz&#225;cia vysok&#233;ho &#353;kolstva v Eur&#243;pe : financovanie a soci&#225;lna dimenzia.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Modernizácia vysokého školstva v Európe : financovanie a sociálna dimenzia.

Crosier, David ; Dalferth, Simon ; Kerpanova, Viera ; Parveva, Teodora ;European Commission ; Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. eurydice (Brussels, Belgium)

Luxembourg : Publications Office 2011

Link to full text

15
Moderniz&#225;cia vysok&#233;ho &#353;kolstva v Eur&#243;pe pr&#237;stup, udr&#382;anie sa a zamestnate&#318;nos&#357; 2014.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Modernizácia vysokého školstva v Európe prístup, udržanie sa a zamestnateľnosť 2014.

Crosier, David ; Horvath, Anna ; Kerpanova, Viera ; Kocanova, Daniela ; Riiheläinen, Jari Matti ;Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice (Brussels, Belgium)

Luxembourg : Publications Office 2014

Link to full text

16
Ako podporova&#357; politiku v oblasti MSP zo &#353;truktur&#225;lnych fondov.<br>Rozvoj podnikate&#318;sk&#233;ho myslenia a zru&#269;nost&#237; v E&#218; inteligentn&#225; pr&#237;ru&#269;ka na podporu a umo&#382;nenie podnikate&#318;sk&#233;ho vzdel&#225;vania pre mlad&#253;ch &#318;ud&#237; s pomocou &#353;truktur&#225;lnych fondov E&#218;.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Ako podporovať politiku v oblasti MSP zo štrukturálnych fondov.
Rozvoj podnikateľského myslenia a zručností v EÚ inteligentná príručka na podporu a umožnenie podnikateľského vzdelávania pre mladých ľudí s pomocou štrukturálnych fondov EÚ.

European Commission ; Directorate-General for Enterprise

Luxembourg : Publications Office 2013

Link to full text

17
Rozvoj podnikate&#318;sk&#233;ho myslenia a zru&#269;nost&#237; v E&#218;.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Rozvoj podnikateľského myslenia a zručností v EÚ.

European Commission ; Directorate-General for Enterprise and Industry

Luxembourg : Publications Office 2012

Link to full text

18
Eurydice stru&#269;n&#253; s&#250;hrn : moderniz&#225;cia vysok&#233;ho &#353;kolstva v Eur&#243;pe<br>Moderniz&#225;cia vysok&#233;ho &#353;kolstva v Eur&#243;pe pr&#237;stup, udr&#382;anie sa a zamestnate&#318;nos&#357;, 2014.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Eurydice stručný súhrn : modernizácia vysokého školstva v Európe
Modernizácia vysokého školstva v Európe prístup, udržanie sa a zamestnateľnosť, 2014.

Crosier, David ; Horvath, Anna ; Kerpanova, Viera ; Kocanova, Daniela ; Riiheläinen, Jari ;Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice

Luxembourg : Publications Office 2015

Link to full text

19
Tla&#269;ov&#225; spr&#225;va siete Eurydice<br>Moderniz&#225;cia vysok&#233;ho &#353;kolstva v Eur&#243;pe pr&#237;stup, udr&#382;anie sa a zamestnate&#318;nos&#357;.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Tlačová správa siete Eurydice
Modernizácia vysokého školstva v Európe prístup, udržanie sa a zamestnateľnosť.

European Commission ; Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. eurydice (Brussels, Belgium)

Brussels : European Commission 2014

Link to full text

20
Eur&#243;pa 2020 inteligentn&#225;, udr&#355;ate&#318;n&#225; a inkluz&#237;vna eur&#243;pa: odpor&#250;&#269;ania pre Slovensko.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Európa 2020 inteligentná, udrţateľná a inkluzívna európa: odporúčania pre Slovensko.

Druga, Peter ; Fedák, Michal ; Kahanec, Martin ; Kičina, Robert ; Kluvánková-Oravská, Tatiana ; Sipko, Stanislav ; Vantuch, Juraj ;European Commission ; Directorate-General for Communication

Luxembourg: Publications Office 2011

Link to full text

Results 1 - 20 of 38  for Central Connecticut State University

Results 1 2 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (4)

Refine My Results

Resource Type 

 1. Books  (31)
 2. Articles  (4)
 3. Dissertations  (3)
 4. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 2007  (2)
 2. 2007 To 2008  (4)
 3. 2009 To 2010  (3)
 4. 2011 To 2013  (8)
 5. After 2013  (18)
 6. More options open sub menu

New Records 

 1. Last Month  (2)
 2. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait