skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Results 1 - 20 of 35  for Central Connecticut State University

Results 1 2 next page
Show only
Refined by: subject: Higher Education remove language: Slovak remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

BUILDING A KNOWLEDGE ECONOMY: ARE HUNGARY'S EDUCATIONAL REFORMS THE RIGHT APPROACH? 1/IZGRADNJA EKONOMIJE ZNANJA: ALI JE MADZARSKI PRISTOP K REFORMAM IZOBRAZEVANJA USTREZEN?

Dötsch, Jörg

Economic and Business Review for Central and South - Eastern Europe, 2016, pp.361-380,385 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

View all versions
2
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

Výkonové financovanie univerzít – prípadová štúdia Slovenska

Šipikal, Miroslav ; Némethová, Valéria

Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration, 2017, Issue 41 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

3
Eurydice &#8211; &#268;injenice i brojke<br>Nacionalni sistemi studentskih naknada i podr&#353;ke u visokom obrazovanju u Evropi 2016/17
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Eurydice – Činjenice i brojke
Nacionalni sistemi studentskih naknada i podrške u visokom obrazovanju u Evropi 2016/17

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice

Luxembourg : Publications Office 2016

Link to full text

4
N&#225;rodn&#233; syst&#233;my poplatkov a podpory v eur&#243;pskom vysoko&#353;kolskom vzdel&#225;van&#237; 2016/17.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Národné systémy poplatkov a podpory v európskom vysokoškolskom vzdelávaní 2016/17.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice

Luxembourg : Publications Office 2016

Link to full text

5
Moderniz&#225;cia vysok&#233;ho &#353;kolstva v Eur&#243;pe : financovanie a soci&#225;lna dimenzia.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Modernizácia vysokého školstva v Európe : financovanie a sociálna dimenzia.

Crosier, David ; Dalferth, Simon ; Kerpanova, Viera ; Parveva, Teodora ;European Commission ; Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. eurydice (Brussels, Belgium)

Luxembourg : Publications Office 2011

Link to full text

6
Moderniz&#225;cia vysok&#233;ho &#353;kolstva v Eur&#243;pe pr&#237;stup, udr&#382;anie sa a zamestnate&#318;nos&#357; 2014.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Modernizácia vysokého školstva v Európe prístup, udržanie sa a zamestnateľnosť 2014.

Crosier, David ; Horvath, Anna ; Kerpanova, Viera ; Kocanova, Daniela ; Riiheläinen, Jari Matti ;Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice (Brussels, Belgium)

Luxembourg : Publications Office 2014

Link to full text

7
Eurydice stru&#269;n&#253; s&#250;hrn : moderniz&#225;cia vysok&#233;ho &#353;kolstva v Eur&#243;pe<br>Moderniz&#225;cia vysok&#233;ho &#353;kolstva v Eur&#243;pe pr&#237;stup, udr&#382;anie sa a zamestnate&#318;nos&#357;, 2014.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Eurydice stručný súhrn : modernizácia vysokého školstva v Európe
Modernizácia vysokého školstva v Európe prístup, udržanie sa a zamestnateľnosť, 2014.

Crosier, David ; Horvath, Anna ; Kerpanova, Viera ; Kocanova, Daniela ; Riiheläinen, Jari ;Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice

Luxembourg : Publications Office 2015

Link to full text

8
Tla&#269;ov&#225; spr&#225;va siete Eurydice<br>Moderniz&#225;cia vysok&#233;ho &#353;kolstva v Eur&#243;pe pr&#237;stup, udr&#382;anie sa a zamestnate&#318;nos&#357;.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Tlačová správa siete Eurydice
Modernizácia vysokého školstva v Európe prístup, udržanie sa a zamestnateľnosť.

European Commission ; Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. eurydice (Brussels, Belgium)

Brussels : European Commission 2014

Link to full text

9
Eurydice Preh&#318;ad<br>Mobilita zamestnancov vo vysokom &#353;kolstve h [er] : n&#225;rodn&#233; politiky a programy.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Eurydice Prehľad
Mobilita zamestnancov vo vysokom školstve h [er] : národné politiky a programy.

Racké, Cornelia ;Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice (Brussels, Belgium)

Brussels : European Commission 2013

Link to full text

10
Material Type:
Article
Add to e-Shelf

ANALÝZA SOULADU OBSAHU ICT STUDIJNÍCH OBORU S POZADAVKY PRAXE V CESKÉ REPUBLICE

Doucek, Petr ; Maryska, Milos ; Novotný, Ota

E+M Ekonomie a Management, 2013, Vol.16(3), pp.148-161 [Peer Reviewed Journal]

Full text available online

11
Eur&#243;psky priestor vysoko&#353;kolsk&#233;ho vzdel&#225;vania v roku 2012: realiza&#269;n&#225; spr&#225;va Bolonsk&#233;ho procesu.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania v roku 2012: realizačná správa Bolonského procesu.

European Commission ; Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. eurydice (Brussels, Belgium) ; European Commission ; Eurostat ; Eurostudent

Luxembourg : Publications Office 2012

Link to full text

12
Posil&#328;ovanie eur&#243;pskej identity vzdel&#225;van&#237;m a kult&#250;rou pr&#237;spevok Komisie na pracovnom obede l&#237;drov, v G&#246;teborgu, 17. novembra 2017 : sie&#357; eur&#243;pskych univerz&#237;t.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Posilňovanie európskej identity vzdelávaním a kultúrou príspevok Komisie na pracovnom obede lídrov, v Göteborgu, 17. novembra 2017 : sieť európskych univerzít.

European Commission ; Directorate-General for Communication

Luxembourg : Publications Office 2018

Link to full text

13
Posil&#328;ovanie eur&#243;pskej identity vzdel&#225;van&#237;m a kult&#250;rou : pr&#237;spevok Komisie na pracovnom obede l&#237;drov, v G&#246;teborgu, 17. novembra 2017 : sie&#357; eur&#243;pskych univerz&#237;t.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Posilňovanie európskej identity vzdelávaním a kultúrou : príspevok Komisie na pracovnom obede lídrov, v Göteborgu, 17. novembra 2017 : sieť európskych univerzít.

European Commission ; Directorate-General for Communication

Luxembourg : Publications Office 2018

Link to full text

14
Tla&#269;ov&#225; spr&#225;va Eurydice<br>V&#253;sledky mobility podkladov&#225; spr&#225;va o vysoko&#353;kolskom vzdel&#225;van&#237;.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Tlačová správa Eurydice
Výsledky mobility podkladová správa o vysokoškolskom vzdelávaní.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency ; Eurydice

Luxembourg : Publications Office 2016

Link to full text

15
Ako podporova&#357; politiku v oblasti MSP zo &#353;truktur&#225;lnych fondov.<br>Rozvoj podnikate&#318;sk&#233;ho myslenia a zru&#269;nost&#237; v E&#218; inteligentn&#225; pr&#237;ru&#269;ka na podporu a umo&#382;nenie podnikate&#318;sk&#233;ho vzdel&#225;vania pre mlad&#253;ch &#318;ud&#237; s pomocou &#353;truktur&#225;lnych fondov E&#218;.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Ako podporovať politiku v oblasti MSP zo štrukturálnych fondov.
Rozvoj podnikateľského myslenia a zručností v EÚ inteligentná príručka na podporu a umožnenie podnikateľského vzdelávania pre mladých ľudí s pomocou štrukturálnych fondov EÚ.

European Commission ; Directorate-General for Enterprise

Luxembourg : Publications Office 2013

Link to full text

16
Rozvoj podnikate&#318;sk&#233;ho myslenia a zru&#269;nost&#237; v E&#218;.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Rozvoj podnikateľského myslenia a zručností v EÚ.

European Commission ; Directorate-General for Enterprise and Industry

Luxembourg : Publications Office 2012

Link to full text

17
Erasmus pre v&#353;etk&#253;ch : invest&#237;cie do eur&#243;pskeho vzdel&#225;vania, odbornej pr&#237;pravy a ml&#225;de&#382;e.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Erasmus pre všetkých : investície do európskeho vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

European Commission ; [Directorate-General for Education and Culture]

Brussels : European Commission 2011

Link to full text

18
Sprievodca u&#382;&#237;vate&#318;a ECTS
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Sprievodca užívateľa ECTS

European Commission ; Directorate-General for Education and Culture

Luxembourg : Publications Office 2015

Link to full text

19
Stru&#269;n&#253; preh&#318;ad programu Tempus IV 2007-2013 : ur&#269;en&#233; do pozornosti a na informovanie bud&#250;cich &#382;iadate&#318;ov a pr&#237;jemcov.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Stručný prehľad programu Tempus IV 2007-2013 : určené do pozornosti a na informovanie budúcich žiadateľov a príjemcov.

European Commission ; Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Luxembourg : Publications Office 2010

Link to full text

20
N&#225;vod na &#353;truktur&#225;lne zmeny na univerzit&#225;ch a vo v&#253;skumn&#253;ch organiz&#225;ci&#225;ch : podrobn&#253; postup.
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Návod na štrukturálne zmeny na univerzitách a vo výskumných organizáciách : podrobný postup.

European Institute for Gender Equality

Luxembourg : Publications Office 2017

Link to full text

Results 1 - 20 of 35  for Central Connecticut State University

Results 1 2 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Peer-reviewed Journals (4)

Refine My Results

Resource Type 

 1. Books  (31)
 2. Articles  (4)
 3. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 2007  (2)
 2. 2007 To 2008  (4)
 3. 2009 To 2010  (3)
 4. 2011 To 2013  (8)
 5. After 2013  (18)
 6. More options open sub menu

New Records 

 1. Last 3 Months  (2)
 2. More options open sub menu

Searching Remote Databases, Please Wait