skip to main content
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Results 1 - 20 of 478,029  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Refined by: top level: Open Access remove
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Research Dataset
Add to e-Shelf

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา

ดร.กฤติเดช จันทวารา ;ผศ.ดร.มาฆบดี รวยทรัพย์; ผศ.ดร.อุดม ทิพราช; ผศ.ดร.สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล; อาจารย์จุฑามณี ทิพราช; อาจารย์วันชนะ บุญชม

เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 2562

Link to full text

2
Material Type:
Research Dataset
Add to e-Shelf

การประเมินโครงการเพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างห้องเรียนพิเศษโปรแกรมนานาชาติ (IP) กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการ Education Hubs กระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย

ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ ;องค์อร สงวนญาติ; สราวุธ ชมบัวทอง; ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล; เอมมิกา วชิรวินท์; กัญชุลี มูลพัฒน์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561

Link to full text

3
Material Type:
Research Dataset
Add to e-Shelf

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชน บนฐานพุทธธรรมของภาคีการศึกษาและพระสอนศีลธรรม (Consciousness enhancement Strategy of Citizen Ship based  on Buddhism moral code of Participant education and The moral teacher monks in Schools)

ชลธิชา จิรภัคพงค์ ; ฉวีวรรณ สุวรรณาภา ; พัฒน์นรี อัฐวงศ์ ;หัวหน้าโครงการ; หัวหน้าโครงการย่อย; ผู้ร่วมวิจัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561

Link to full text

4
Material Type:
Research Dataset
Add to e-Shelf

รูปแบบการให้การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล และคณะ ;อาจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ; อาจารย์ ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์; อาจารย์อัญมณี ภักดีมวลชน; พันตรีหญิง ชญาลักษณ์ สิริภักดีกาญจน์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 อีเมล์แอดเดรส : komsan.crru@gmail.com 2561

Link to full text

5
Material Type:
Research Dataset
Add to e-Shelf

พุทธจักรวาล : แนวคิด คติความเชื่อ ระบบสัญลักษณ์แบบอุดมคติไทย สู่การสร้างสรรค์ในงานพุทธศิลปกรรมไทยร่วมสมัย (The Universe According to Buddhism :The Belief system of Thai Ideologies through the Creation of Buddhist Contemporary art.)

วัชระ กว้างไชย์ ; สุมนัส ไสยวิริยะ ;หัวหน้าโครงการ; ผู้ร่วมวิจัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561

Link to full text

6
Material Type:
Research Dataset
Add to e-Shelf

การสร้างเครือข่ายแกนนำนักเรียน จ.นครศรีธรรมราชเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (Creating students leaders network for conducting public relations in using online media for studying with efficiency)

เมธาวี จำเนียร ; กรกฎ จำเนียร ;หัวหน้าโครงการ; ผู้ร่วมวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2561

Link to full text

7
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Model component analysis of computational-thinking STEM Education inenhancing the ICT literacy skills for the 21st-century undergraduates students

Charinthorn Aumgri ;Paitoon Pimdee and Sirirat Petsangsri

Nakhon Pathom Rajabhat University 2561

Link to full text

8
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ภัทรจิตติ บุรีเพีย ; พิชญ์ ฉายายนต์ ; อุดม จำรัสพันธุ์ ; อุทัย ดุลยเกษม

สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2561

Link to full text

9
Material Type:
Research Dataset
Add to e-Shelf

“เงา” โลดแล่น: เมื่อระบบติวเตอร์ในโรงเรียน “อุ้ม” ระบบการศึกษาไทย

คมสัน พรมรินทร์ ;เสมอชัย พูลสุวรรณ, ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560

Link to full text

10
Material Type:
Research Dataset
Add to e-Shelf

เรื่องเส้นและสี : คุณค่า อารมณ์ ความรู้สึก ในงานจิตรกรรมล้านนา องค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สังคม (Lines and colour :  Contemporary Art through Studying the Value and Emotion for the sake of Society’s Education.)

วาทิตย์ เสมบุตร ;หัวหน้าโครงการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

Link to full text

11
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจาก การถูกกลั่นแกล้งในสังคมออนไลน์ (Legal Measures to Protect Child and Juvenile from Cyber-Bullying)

เมธินี สุวรรณกิจ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560

Link to full text

12
Material Type:
Research Dataset
Add to e-Shelf

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน: การดำเนินงานของรัฐและปัญหาทางกฎหมายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ดนูนุชยา ภูมิรัตนไพศาล ;สุรพล นิติไกรพจน์, ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559

Link to full text

13
Material Type:
Research Dataset
Add to e-Shelf

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร

สุดารัตน์ วุฒิมงคลพานิช ;รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์, ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559

Link to full text

14
Material Type:
Research Dataset
Add to e-Shelf

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการศึกษาของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชนานาถ เค้าชาติชาย ;มาดี ลิ่มสกุล, ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2559

Link to full text

15
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

บทบาทของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เนตรชนก สูนาสวน ; อนันต์ เตียวต๋อย ; หควณ ชูเพ็ญ

สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2559

Link to full text

16
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

The operation of information and communication technology for education in school under Loei Primary Educational Service Area Office 1

Kamol Wanhakij ; Pinyo Manoosilp ; Yuporn Rimcholakarn

Nakhon Pathom Rajabhat University 2559

Link to full text

17
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Leadership characteristics of administrators affecting knowledge management in educational institutions under the jurisdiction of Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 2

Sureeporn Panyudod

Nakhon Pathom Rajabhat University 2559

Link to full text

18
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Causal Relationship Model of Ecological Footprint Integrated with Environmental Education

Puripat Mukpradab

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559

Link to full text

19
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

Causal Relationship Model of EQ and MQ and Environmental Education

Direk Borvornsakulcharoencharoen

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559

Link to full text

20
Material Type:
Text Resource
Add to e-Shelf

ความคาดหวังของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีต่อพฤติกรรมภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อำนวย ทองโปร่ง

สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2559

Link to full text

Results 1 - 20 of 478,029  for Central Connecticut State University

Results 1 2 3 4 5 next page

Personalize your results

 1. Edit

Refine Search Results

Expand My Results

 1.   

Show only

 1. Available at CCSU (5)
 2. Peer-reviewed Journals (155,955)
 3. Full Text Online (477,060)

Refine My Results

Format 

 1. Online  (969)
 2. Physical  (5)
 3. More options open sub menu

Resource Type 

 1. Articles  (216,198)
 2. Text Resources  (94,997)
 3. Dissertations  (43,240)
 4. Books  (36,818)
 5. research datasets  (31,393)
 6. Images  (26,303)
 7. Technical Report  (10,256)
 8. Conference Proceedings  (6,531)
 9. Journals  (4,402)
 10. Other  (2,039)
 11. Audio Visual  (1,886)
 12. Book Chapters  (1,226)
 13. Reviews  (630)
 14. Newspaper Articles  (281)
 15. Web Sites  (64)
 16. Databases  (34)
 17. Maps  (24)
 18. Government Documents  (14)
 19. Legal Documents  (5)
 20. Reference Entries  (3)
 21. Scores  (1)
 22. More options open sub menu

Creation Date 

From To
 1. Before 1957  (33,395)
 2. 1957 To 1972  (12,265)
 3. 1973 To 1988  (15,318)
 4. 1989 To 2005  (51,142)
 5. After 2005  (334,874)
 6. More options open sub menu

Author/Creator 

 1. Ediciones Universidad de Salamanca  (93)
 2. Li, Xia  (6)
 3. SPARC (Organization)  (5)
 4. Likourezos, Antonios  (4)
 5. Bello, Fernando  (4)
 6. Universitas Negeri Malang. Pascasarjana  (3)
 7. Keskiner, Elif  (3)
 8. Universitas Negeri Semarang  (3)
 9. Nihon Kansetsukyō Hiza Supōtsu Seikei Geka Gakkai  (2)
 10. Queensland University of Technology  (2)
 11. Arizona State University. College of Education  (2)
 12. Universidade Estadual de Maringá  (2)
 13. Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar  (2)
 14. IAIN Salatiga  (2)
 15. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  (2)
 16. Universidad de Almería  (2)
 17. Gesellschaft für Medizinische Ausbildung  (2)
 18. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Educação  (2)
 19. Asociación Interuniversitaria de Investigación en Pedagogía  (2)
 20. Aylar, Ebru  (2)
 21. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Programa de Pós-Graduação em Educação  (2)
 22. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  (2)
 23. Universitas Negeri Semarang. Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi  (2)
 24. Universitat Oberta de Catalunya  (2)
 25. Universiti Malaya. Fakulti Pendidikan  (2)
 26. Powell, Greg  (1)
 27. Henein, Christin  (1)
 28. Ornoy, Asher  (1)
 29. Drapkin, Jefferson  (1)
 30. Cavenagh, Penelope  (1)
 31. Okano, Kana  (1)
 32. Lelie, Frans  (1)
 33. Cengiz, Cemre  (1)
 34. Assudani, Rashmi  (1)
 35. Schembri, Frank  (1)
 36. Odashima, Kay  (1)
 37. Brown, Michael  (1)
 38. Schneider, Jens  (1)
 39. Beals, Tyler  (1)
 40. Dickman, Eitan  (1)
 41. More options open sub menu

New Records 

 1. Last Week  (642)
 2. Last Month  (1,867)
 3. Last 3 Months  (17,671)
 4. More options open sub menu

Language 

 1. English  (309,923)
 2. Spanish  (37,671)
 3. Portuguese  (36,056)
 4. Swedish  (31,300)
 5. German  (6,463)
 6. French  (6,209)
 7. Catalan  (4,444)
 8. Indonesian  (3,840)
 9. Russian  (3,266)
 10. Danish  (2,962)
 11. Norwegian  (2,762)
 12. Korean  (2,061)
 13. Italian  (1,973)
 14. Czech  (1,904)
 15. Dutch  (1,746)
 16. Turkish  (1,437)
 17. Arabic  (1,390)
 18. Chinese  (1,063)
 19. Polish  (682)
 20. Persian  (680)
 21. Undetermined  (648)
 22. Slovenian  (548)
 23. Greek  (484)
 24. Ukrainian  (348)
 25. Romanian  (298)
 26. Thai  (280)
 27. Slovak  (274)
 28. Finnish  (272)
 29. Estonian  (251)
 30. Lithuanian  (243)
 31. Hungarian  (241)
 32. Bulgarian  (205)
 33. Croatian  (189)
 34. Serbian  (98)
 35. Afrikaans  (59)
 36. Japanese  (46)
 37. Multiple languages  (42)
 38. Icelandic  (42)
 39. Macedonian  (28)
 40. Bosnian  (20)
 41. Malay  (19)
 42. Hebrew  (18)
 43. Albanian  (11)
 44. Basque  (9)
 45. Gallegan  (6)
 46. Serbo-Croatian  (5)
 47. Yiddish  (5)
 48. Armenian  (4)
 49. Hindi  (4)
 50. Welsh  (3)
 51. Urdu  (3)
 52. Vietnamese  (2)
 53. Bengali  (2)
 54. Bokmål, Norwegian  (1)
 55. Amharic  (1)
 56. Panjabi  (1)
 57. No linguistic content  (1)
 58. Maori  (1)
 59. Georgian  (1)
 60. More options open sub menu

Suggested New Searches

Ignore my query and look for everything

by this author/creator:

 1. Ediciones Universidad de Salamanca
 2. Li, Xia
 3. SPARC (Organization)
 4. Likourezos, Antonios
 5. Bello, Fernando

Searching Remote Databases, Please Wait